02 / 60 20 15 11

POUČENIE DOTKNUTEJ OSOBY O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlas dotknutej osoby s poskytovaním osobných údajov

Pri vypĺňaní formulára na webovej stránke zverujem prevádzkovateľovi svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v tomto formulári, vrátane osobitnej kategórie osobných údajov, ktorými sú mnou vyplnené údaje o zdraví. Všetky získané osobné údaje vrátane údajov o mojom zdraví potrebuje prevádzkovateľ pre účely realizovania predzmluvných vzťahov (§ 13 ods. 1 písm. b) Zákona 18/2018 Z.z. a § 16 ods. 1 písm. h) Zákona 18/2018 Z.z. a čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov).

Súhlas so spracovaním kontaktných údajov

Nad rámec osobných údajov nevyhnutných pre plnenie zmluvy poskytujem prevádzkovateľovi svoje kontaktné údaje, ktoré prevádzkovateľ vedie v súbore s ostatnými vyššie uvedenými údajmi. Kontaktné údaje poskytujem prevádzkovateľovi pre účely vedenia marketingovej databázy klientov, pre budúce informovanie a zasielanie informácií od prevádzkovateľa Mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov. Mám právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sa neprenášajú do tretej krajiny. Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva nepretržite a to pre účely prípadného kontaktovania v budúcnosti zo strany klienta a pre jeho prípadné ďalšie zdravotné potreby. V budúcnosti môže u prevádzkovateľa dôjsť k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania pre účely marketingu.

Mám právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa ma týkajú pre účely marketingu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.